Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

Bil Piagam Pelanggan Sasaran Pencapaian
Jan – Mac Apr – Jun Jul – Sept Okt – Dis Keseluruhan
Bil Terima Bil Selesai Bil Terima Bil Selesai Bil Terima Bil Selesai Bil Terima Bil Selesai Bil Terima Bil Selesai
1 Seksyen Khidmat Korporat
1.1 mengeluarkan surat kelulusan kepada permohonan AP 58(a) yang diterima lengkap dalam tempoh 3 hari bekerja. 3 hari 1 1 lulus 1 1 lulus 2 2 lulus
1.2 Memproses kelulusan permohonan kenderaan gunasama dalam tempoh 24 jam daripada tempoh menerima permohonan. 24 jam 79 68 lulus

9 tolak 2 batal

60 52 lulus

5 tolak

3 batal

139 120 lulus

14 tolak

5 batal

2 Seksyen Perolehan Kerajaan
2.1 Surat keputusan Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak akan dikeluarkan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan. 2 hari 28 28 16 16 44 44
2.2 Pekeliling dikeluarkan dalam tempoh satu (1) minggu sebelum kontrak baru berkuatkuasa. 1 minggu - - - -
2.3 Memproses dan mempertimbangkan permohonan yang tidak mematuhi tatacara perolehan (kontrak pusat sahaja) dalam tempoh 7 hari tertakluk kepada justifikasi permohonan dan permohonan lengkap. 7 hari 25 20 lulus

5 tolak

12 11 lulus

1 tolak

37 31 lulus

6 tolak

3 Seksyen Pendaftaran Kontraktor
3.1 Surat kelulusan permohonan Taraf Bumiputera, Taraf Pembuat dan Bidang Khas dikeluarkan  dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh balik lawatan. 3 hari 243 81 lulus

123 tolak

287 130 lulus

189

tolak

530 211 lulus

312 tolak

3.2 Surat kelulusan bagi pemohonan tambah bidang biasa yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 273 202 lulus

64 tolak

286 236 lulus

55 tolak

559 438 lulus

119 tolak

3.3 Kelulusan bagi permohonan pendaftaran syarikat baru yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran akan diluluskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 422 259 lulus

149 tolak

406 288 lulus

126 tolak

828 547 lulus

275 tolak

3.4 Kelulusan bagi permohonan pembaharuan yang lengkap dan memenuhi syarat pendaftaran akan diluluskan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. 3 hari 297 159 lulus

114 tolak

354 261 lulus

134 tolak

651 420 lulus

248 tolak

4 Seksyen Kawalan dan Pemantauan
4.1 Mengeluarkan laporan teguran ketidakpatuhan tatacara dan prosedur kewangan berdasarkan kepada hasil lawatan ke Jabatan Persekutuan di Negeri Sarawak dalam tempoh 14 hari dari tarikh balik dari lawatan 14 hari 24 Lawatan 24 Lawatan - - 24 Lawatan 24 Lawatan
4.2 Menyediakan Laporan Penilaian Prestasi syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan ( tidak termasuk kontrak pusat) setiap tiga (3) bulan. 3 bulan 30 30 13 13 43 43
4.3 Melaksanakan lawatan susulan dalam tempoh satu (1) tahun daripada tarikh lawatan pertama bagi memastikan Jabatan/Agensi Persekutuan membuat penambahbaikan hasil teguran daripada lawatan pertama. 1 tahun 12 Lawatan 12 Lawatan - - 12 Lawatan 12 Lawatan
4.4 Memproses dan mempertimbangkan permohonan yang tidak mematuhi tatarcara perolehan (selain kontrak pusat) dalam tempoh tujuh (7) hari tertakluk kepada justifikasi pemohon. 7 hari 14 14 15 15 29 29
5 Seksyen Khidmat Nasihat
5.1 Melaksanakan Program Pusat Transformati Komuniti Bergerak (Mobile CTC) sekurang-kurangnya 6 kali setahun; 6 Kali 1 1 - - 1 1
5.2 Melaksanakan Program Bot Pusat Transformasi Komuniti Bergerak (MObile CTC Boat) sekurang-kurangnya 4 kali setahun 4 Kali - - 2 2 2 2
5.3 Melibatkan diri dalam pameran anjuran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan sekurang-kurangnya 10 kali setahun; 10 Kali 6 6 5 5 11 11
5.4 Menyediakan sekurang-kurangnya 20 jenis perkhidmatan utama kerajaan di setiap lokasi Program Mobile CTC Sarawak. 20 Jenis 1 1 2 2 3 3

 

Tarikh Terakhir Dikemaskini: Wednesday, 20th July 2016 at 3:00 PM