Apakah prosedur permohonan kelulusan khas pembayaran sewa ruang pejabat tanpa Memorandum of Sublease (MOS)?

Selaras dengan perenggan 9 Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bil 2/2008, pendudukan di dalam bangunan hendaklah disertai dengan perjanjian dan ditandatangani sebelum memasuki bangunan.

Jabatan/Agensi Persekutuan hendaklah mengambil tindakan pelanjutan sewa ruang pejabat sedia ada sekurang-kurangnya enam (6) bulan lebih awal sebelum kontrak tamat bagi mengelakkan masalah pendudukan bangunan tanpa perjanjian.  Sebarang tindakan penyediaan perjanjian hendaklah sentiasa dipantau bagi mengelakkan kelewatan.

Kementerian Kewangan Malaysia telah mengeluarkan Surat Kelulusan Penurunan Kuasa kepada Perbendaharaan Malaysia Sabah dan Sarawak dengan rujukan MOF.BPK(S)600-14/7/5Jld.2(2) bertarikh 23 Julai 2020 pada Perkara 3.5 yang menyatakan “Pengecualian Membuat Bayaran Tanpa Dokumen Perjanjian oleh Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah & Sarawak (PKPS) sehingga enam (6) bulan” dengan keputusan MOF seperti berikut:

(a)        Surat Setuju Terima perlu dikeluarkan terlebih dahulu;

(b)        Pembayaran sebanyak tiga (3) kali dalam tempoh enam (6) bulan;

(c)        Terpakai untuk kontrak perolehan di Sabah/Sarawak; dan

(d)        Terpakai untuk kontrak sewaan ruang pejabat di premis bukan Kerajaan di Sabah/Sarawak.

Bagi kes-kes yang menghadapi masalah munasabah untuk membuat pembayaran sewa ruang pejabat tanpa MOS, Jabatan/Agensi hendaklah mengemukakan permohonan ke PMSarawak dengan surat iringan Jabatan/Agensi dan disertakan maklumat-maklumat berikut:

  1. Justifikasi pembayaran tanpa MOS;
  2. Salinan vot perbelanjaan mengurus tahun semasa;
  3. Kelulusan Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) yang diurusetiakan oleh Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak;
  4. Surat Setuju Terima bagi sewa ruang pejabat;
  5. Dokumen lain yang membuktikan Jabatan/Agensi telah melaksanakan tindakan sewajarnya terhadap pelanjutan tersebut; dan
  6. Dokumen lain yang berkaitan.

Last Modified: Tuesday, 11th August 2020 at 6:57 PM