Jabatan membuat perolehan secara sebutharga/tender dan telah mengeluarkan surat setuju terima kepada kontraktor yang berjaya namun demikian dokumen perjanjian masih dalam kajian bahagian perundangan peringkat Ibu Pejabat. Adakah pembayaran boleh dibuat?

Boleh dibuat pembayaran untuk tempoh empat bulan pertama selepas tarikh penerimaan persetujuan surat setuju terima. Ini kerana Surat Setuju Terima  satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian perjanjian kontrak (SPP Bil 5/2007 para 45.1).

Last Modified: Tuesday, 9th August 2016 at 11:01 AM